Obchodní a dodací podmínky

Tyto obchodní a dodací podmínky (dále jen ODP) upravují vztahy mezi firmou GFE, s.r.o. IČO 26007240 se sídlem Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice nad Labem jako dodavatelem zboží (dále jen firma) a odběratelem zboží (dále jen zákazník), které vyplývají ze smlouvy mezi nimi uzavřené nebo dohody o dodávce zboží. Pokud z takové smlouvy resp. dohody nevyplývá nic jiného, platí pro písemně neupravený vztah mezi stranami v souladu s § 273 obchodního zákoníku tyto ODP. Pokud pro určitý smluvní vztah mezi stranami úprava v písemném ujednání mezi stranami nebo v těchto ODP chybí, bude v souladu s § 262 obchodního zákoníku použit pro úpravu daného vztahu v první řadě zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších novel a bude-li zde chybět odpovídající úprava, potom bude použito ustanovení jiného příslušného zákona České republiky.

Zákazník uznává následující podmínky jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci dodavatelské smlouvy, a vzdává se uplatňování vlastních nákupních podmínek.

 

Znění podmínek

 

1.  Uzavření smlouvy, objednávky a návrhy

1.1.  Nabídka firmy je nezávazná. Pro uzavření smlouvy, resp. jiných ujednání, a jejich rozsah je rozhodující písemné potvrzení objednávky firmy.

1.2.  Materiály jako prospekty, katalogy, obrázky a údaje o váze jsou chápány jako informativní, pokud nejsou výslovně prohlášeny za závazné.

1.3.  Firma si vyhrazuje právo na změny konstrukce a tvaru během dodací lhůty, pokud předmět dodávky, jakož i jeho funkce a vzhled se zásadně nezmění.

1.4.  Firma si ponechává vlastnické a autorské právo ke katalogům, k výkresům a jiným podkladům, a to bez výhrady. Zákazník je oprávněn využívat, překládat, kopírovat a rozmnožovat jemu předanou dokumentaci výhradně jen pro svoji potřebu, případně pro potřebu konečného uživatele v návaznosti na dodávky zákazníka.

1.5.  Jakákoli návazná či vedlejší ujednání nebo dodatky ke smlouvě musí být učiněny v písemné formě a musí být písemně potvrzeny.

 

2.  Dodací lhůty

2.1.  Jako lhůty pro dodávky zboží jsou rozhodující  pouze lhůty stanovené  oboustranným písemným prohlášením, popř. stanovené písemným potvrzením objednávky, za předpokladu, že zákazník splní všechny své povinnosti vyplývající ze smlouvy a z těchto ODP.

2.2.  Dodací lhůta je (pokud se zboží nedodává včetně jeho instalace nebo montáže) ze strany firmy dodržena, jestliže je zboží připraveno k vyzvednutí nebo odeslání během jeho dodací lhůty a jestliže je tato skutečnost sdělena zákazníkovi. Pokud se odeslání zdrží z důvodů na straně zákazníka, potom platí lhůta jako dodržená okamžikem zaslání avíza o připravenosti zboží k vyzvednutí nebo odeslání.

2.3.  Jestliže z podnětu zákazníka budou podány další požadavky nebo se provedou změny v souvislosti s předmětem dodávky, dodací lhůta se o dobu potřebnou k provedení těchto změn prodlouží.

2.4.  Firma neodpovídá i v případě závazně dohodnutých lhůt za opoždění dodávek na základě vyšší moci a událostí, které firmě podstatně ztíží či znemožní dodávky. Za případy vyšší moci se rozumí mobilizace, válka, povstání, stávka, výluka, úřední nařízení popř. jiné nepředvídané překážky, a to i když nastanou u dodavatelů firmy nebo jejich subdodavatelů. Takovéto skutečnosti opravňují firmu k posunutí dodávky o dobu trvání překážky a přiměřené doby rozběhu. Pokud se pro firmu stala dodávka zboží nebo služeb pro překážku nemožnou či neuskutečnitelnou, je firma oprávněna od smlouvy odstoupit.

2.5.  Ocitne-li se firma v prodlení, popř. pokud je dodání zboží nebo služeb nemožné z důvodů způsobených firmou, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy po uplynutí písemně poskytnuté přiměřené dodatečné lhůty, nejméně však o dobu trvání překážky. Právo zákazníka odstoupit od smlouvy se vztahuje zásadně pouze na ještě nesplněnou část smlouvy.

2.6.  Dodržení lhůty ze strany firmy předpokládá dodání veškerých potřebných technických, obchodních a jiných potřebných podkladů, zajištění a provedení všech prací a činností, které má popř. zajistit zákazník, včetně potřebných povolení a schválení.

 

3.  Ceny a platební podmínky

3.1.  Ceny firmy platí, pokud není dohodnuto jinak, jako franco sklad firmy s připočtením daně z přidané hodnoty. Pokud by mezi uzavřením smlouvy a dodacím termínem došlo k podstatné změně obecně závazných právních předpisů, např. celních nebo daňových, a stanovených nákladů, zejména nákladů na mzdy, materiál či dopravu, může být dohodnutá cena změněna v přiměřeném rozsahu podle vlivu předmětných nákladů.

3.2.  Při změnách ceníku firmy po potvrzení objednávky platí ceny platné v den dodávky, pokud je doba mezi uzavřením smlouvy a dnem dodání minimálně čtyři měsíce.

3.3.  Všechny vedlejší náklady, jako např. pojištění zahraniční přepravy, naložení a přezkoušení, celní náklady a poplatky za technickou kontrolu, nese firma, pokud není sjednáno jinak.

3.4.  Pokud nebylo dohodnuto oběma stranami v písemné formě jinak, zaplatí zákazník firmě za každou jednotlivou i dílčí dodávku vždy nejpozději do čtrnácti dnů od data vystavení faktury, resp. dílčí faktury, s tím, že za den plnění je považován den připsání na účet firmy.

3.5.  Zákazník není oprávněn platby snižovat nebo je na cokoliv vázat, započítávat může jen svoje pohledávky vůči firmě, které jsou potvrzeny již dále nenapadnutelným pravomocným rozhodnutím soudu.

3.6.  Zákazník se zavazuje při prodlení s úhradou faktur ročně platit smluvní pokutu ve výši

dvojnásobku diskontní sazby stanovené Českou národní bankou ke dni vzniku prodlení. Tato smluvní pokuta nezahrnuje náhradu škody a ušlého zisku.

3.7.  Pokud následkem okolností vzniklé po uzavření smlouvy, z níž vyplývá podstatné zhoršení jmění  zákazníka, je ohrožen nárok firmy na zaplacení kupní ceny, je firma dle svého uvážení oprávněna odstoupit od smlouvy, případně učinit svůj nárok na výplatu kupní ceny splatným nezávisle na údaji uvedeném na faktuře. Ocitne-li se zákazník v prodlení, které znamená ohrožení pohledávky firmy, je firma oprávněna, odebrat zboží od zákazníka zpět, tj. vstoupit do provozoven zákazníka a vzít zboží pryč. Kromě toho  může firma vypovědět zpracování dodaného zboží. Odebrání zpět neznamená odstoupení od smlouvy.

 

4.  Výhrada vlastnického práva

4.1.  Zboží zůstává vlastnictvím firmy do splnění veškerých jí náležejících nároků

k zákazníkovi vzniklých ze vzájemných obchodních vztahů, přičemž zákazník je povinen zboží odpovídajícím způsobem označit jako vlastnictví firmy.

4.2.  Při zpracování, spojení a smísení zboží, u něhož existuje výhrada vlastnictví dle těchto ODP, s jiným zbožím ve vlastnictví zákazníka, nabývá firma spoluvlastnické právo k nové věci v poměru účetní ceny zboží, u něhož existuje výhrada vlastnictví podle těchto ODP k účetní ceně jiného použitého zboží.

4.3.  Pokud zákazník používá dodané zboží ve vlastním závodě, není mu dovoleno po dobu trvání výhrady vlastnického práva ve prospěch firmy dodané zboží ani jeho části dále prodat nebo zastavit bez předchozího písemného souhlasu firmy.

4.4.  Zákazník je povinen po dobu platnosti výhrady vlastnického práva pojistit dodané

zboží proti živelným pohromám a odcizení.

4.5.  Zákazník je povinen neprodleně oznámit firmě všechna porušení a škody na dodaném zboží, jakož i všechna exekuční opatření vůči tomuto zboží podléhajícímu výhradě vlastnického práva a zaslat jí kopie o exekučních nařízeních a příslušné protokoly. Kromě toho je zákazník povinen učinit veškerá opatření k odvrácení exekuce.

4.6.  Zákazník je povinen dodané zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, kdykoliv na požádání firmě vydat zpět, a to i kdyby se toto nacházelo u třetí osoby. Zákazník se dále zavazuje zajistit pro případ převodu vlastnictví dodaného zboží, k němuž trvá výhrada vlastnictví, na třetí osoby, aby tyto třetí osoby uznaly výhradu vlastnictví ve prospěch firmy a umožnili jí případně odebrání takového zboží zpět.

4.7.  Uplatnění výhrady vlastnického práva, jakož i odejmutí zabavení dodaného zboží

neplatí jako odstoupení od  smlouvy.

 

5.  Místo plnění a přechod nebezpečí

5.1.  Místem plnění je sídlo firmy, pokud není dohodnuto jinak.

5.2.  Veškerá rizika a nebezpečí resp. odpovědnost za škodu, ztrátu a poškození přecházejí

na zákazníka bez ohledu na eventuálně existující výhradu vlastnictví:

a) při dodávce zboží bez jeho instalace nebo montáže – momentem vyzvednutí zboží.

b) v případě dohody o odeslání zboží – momentem předání zboží k přepravě. Zboží je zasíláno podle nejlepšího uvážení firmy. Na přání a na náklady zákazníka sjedná firma pojištění proti škodám vzniklých nárazem, ztrátou, transportem nebo ohněm.

c) při dodávce zboží s jeho instalací nebo s místem plnění v sídle zákazníka – momentem  expedice zboží ze skladu firmy.

d) zpozdí-li se expedice zboží, jeho dodání, zahájení či provedení instalace nebo montáže zařízení na žádost zákazníka nebo z důvodů ležících na jeho straně, potom po dobu zpoždění přechází nebezpečí rizika na zákazníka. Firma je povinna na výslovné písemné přání zákazníka a na jeho náklady zajistit požadovaná pojištění. V tomto případě je taktéž firma oprávněna na náklady a nebezpečí zákazníka zboží podle svého uvážení uskladnit, provést všechna opatření k zachování zboží a zboží jako dodané vyúčtovat. Totéž platí, pokud ohlášené zboží připravené k odeslání nebude do 4 dnů odvoláno.

5.3.  Firma je oprávněna, pokud smluvní strany neujednají něco jiného, určit dopravní cestu, dopravní prostředek, jakož i dopravce nebo vedoucího dopravy zboží.  

5.4.  Zákazník je povinen veškeré zboží pojistit od okamžiku přechodu rizik po celou dobu

trvání výhrady vlastnického práva.

 

6.  Převzetí zboží

6.1.  Zákazník je povinen dodávku převzít. 

6.2.  Dílčí dodávky jsou přípustné a mohou být rovněž samostatně vyfakturovány.

 

7.  Záruka

7.1.  Firma přejímá záruku za to, že dodané zboží není postiženo vadami, které by mařily

nebo podstatným způsobem snižovaly jeho cenu nebo způsobilost k smluvně předpokládanému účelu.

7.2.  Ručení za vady se nevztahuje na přirozené opotřebení, dále na škody, které vznikly v důsledku chybného nebo nedbalého zacházení, nadměrného používání, nevhodných provozních prostředků, jakož i podmínkami, které nejsou smlouvou předpokládány.

7.3.  Ručení za následky vad zaniká v důsledku event. neodborného zacházení, neodborně provedených změn a zahájení provozu ze strany zákazníka nebo třetích osob.

7.4.  Firma podmiňuje platnost záruky na dodaná zařízení vlastním provedením montáže a uvedení zařízení do provozu nebo provedením těchto prací ze strany jiného odborného firmou pověřeného subjektu. Záruka je dále podmíněna firmou provedenou roční periodickou prohlídkou nebo jiným firmou oprávněným subjektem. V případě reklamace je nutné doložit řádné provedení těchto prací platnými protokoly. Uvedené činnosti jsou zvláště hrazené a nejsou tak součástí prodejní ceny zařízení. V případě nedodržení těchto podmínek není možné uplatnit záruku ze strany odběratele či provozovatele zařízení

7.5.  Platné jsou pouze písemné reklamace včas doručené firmě.

7.6.  Firma se zavazuje dle vlastní volby odstranit vady na jí dodaném zboží nebo dodat nové zboží, pokud tyto vady prokazatelně vznikly následkem chybné konstrukce, špatného materiálu nebo vadného provedení ještě před momentem přechodu rizik a zákazník tyto vady řádně reklamoval, tj. neprodleně je písemně oznámil s jejich popisem. Pokud oprava i náhradní dodávka dopadne neúspěšně, má zákazník právo požadovat přiměřenou slevu z ceny.

7.7.  Díly, které firma za účelem opravy vymontuje a nahradí novými, přecházejí do vlastnictví firmy.

7.8.  Předcházející odstavce upravují záruční povinnosti firmy. Jiné záruční nároky zákazníka jsou vyloučené – zejména takové, které se týkají náhrady škod, které nevznikly na daném předmětu samy. To neplatí, pokud k nim došlo na straně firmy úmyslně či z hrubé nedbalosti.

 

8.  Omezení ručení

8.1.  Pokud se vinou firmy nemůže zboží dle smlouvy zcela nebo částečně používat v důsledku opomenutých či chybných návrhů nebo konzultací v rámci smlouvy – zejména návod na obsluhu a údržbu dodaného zboží – nebo kvůli porušení jiných smluvních vedlejších povinností, platí při vyloučení dalších nároků zákazníka ustanovení předcházejícího článku 7.

8.2.  Nároky na náhradu škody z důvodů nemožnosti výkonu, porušení požadavků, viny při uzavření smlouvy a z nedovoleného jednání jsou vůči firmě jakož i pomocníkům při plnění a realizaci vyloučeny, pokud k nim nedošlo na základě úmyslného či hrubě nedbalého jednání.

 

9.  Nemožnost plnění, úprava smlouvy

Pokud jedna ze smluvních stran nebude moci splnit smlouvu nebo těmito ODP uloženou dodávku nebo službu, platí všeobecné právní zásady s následujícími pravidly:

9.1.  Jestliže je nemožnost plnění způsobena prokazatelně zaviněním firmou, je zákazník

oprávněn požadovat náhradu škody, jejíž výše je specifikována ve smlouvě. V jiném případě se nárok na náhradu škody zákazníka omezuje na 10% hodnoty části zboží, která pro nemožnost plnění nemohla být dodána. Nároky na náhradu škody zákazníka, které přesahují hranici 10% hodnoty této části dodávky jsou vyloučeny.

9.2.  Jestliže nepředvídané okolnosti ve smyslu čl. odst. 3  výrazně změní ekonomický význam nebo obsah dodávky, bude smlouva přiměřeně změněným podmínkám a okolnostem přizpůsobena. Pokud toto není ekonomicky přijatelné a zdůvodnitelné, má firma právo od smlouvy odstoupit. Pokud chce využít tohoto práva na odstoupení, potom je povinna po zjištění rozsahu okolností vedoucích k tomuto rozhodnutí, sdělit toto rozhodnutí zákazníkovi to i tehdy bylo-li nejprve s kupujícím dohodnuto prodloužení dodací lhůty.

9.3.  Zákazník bere na vědomí a akceptuje, že firma je oprávněna z časových popř. technických důvodů namísto objednaného zboží dodat jiné, které bude schopné technicky a kvalitativně nahradit původně objednané.

 

10.  Použité právo

10.1.  Tyto ODP a vztahy z nich vyplývající se řídí českým právem. Pokud některé ustanovení VODP ztratí svou platnost, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena v platnosti a pro tímto vzniklou mezeru se použije smyslu a účelu nejvíce odpovídající ustanovení platných českých právních předpisů.

 

Obchodní a dodací podmínky je možné stáhnout ve formátu PDF zde.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně obchodních a dodacích podmínek nás neváhejte kontaktovat

Položky označené * jsou povinné.

Gas Fire Engineering
 • Jste připraveni?

  Nové emisní limity platí od 1. 1. 2020.
  Poptejte u nás profesioníální řešení.

  Více informací
 • Plynové hořáky

  Prohlédněte si náš
  sortiment různých značek
  plynových hořáků na zemní
  plyn, LPG a bioplyn pro nejrůznější
  aplikace v průmyslu
  a zemědělství.

  Více informací
 • Profesionální servis

  Nabízíme Vám profesionální
  servis hořáků a jiných zařízení
  z oboru vytápění.

  Více informací
 • Olejová hospodářství

  Dodáváme a montujeme zásobní
  nádrže na ELTO značky SCHÜTZ
  a ostatní komponenty pro kompletní
  olejová hospodářství k olejovým hořákům.

  Více informací

SLEDUJTE NOVINKY E-MAILEM

Přihlašte se pro odběr novinek

Souhlasím Více informací

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.